Våre etiske retningslinjer

Hvordan vi opptrer og hvordan vi oppleves er en viktig del av ABC Personell sin bedriftskultur. Det definerer de etiske standarder for hvordan vi driver vår virksomhet og hvordan vi er som ansvarlige representanter for vår bedrift. Disse retningslinjene skal veilede våre ansatte og danne grunnlaget for hvordan vi oppfører oss for å verne bedriftens integritet. Kodeksen gjelder for oss alle, uavhengig av hvor man utfører arbeid.

ABC Personell arbeider til enhver tid for å opprettholde høye forretningsetiske standarder, gode arbeidsforhold og god miljøstyring. Vi tar gjeldende lovgivning og samfunnsansvar på alvor. Alle våre ansettelsesforhold er i henhold til arbeidsmiljøloven, vi oppbevarer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lov om personvern (GDPR) og følger likebehandlingsprinsippet regulert av vikarbyrådirektivet. Vi respekterer og følger internasjonale menneskerettigheter og respekterer den enkeltes verdighet. Vi anerkjenner organisasjonsfrihet og avstår fra indirekte og direkte forskjellsbehandling.

Alle medarbeidere ansatt i ABC Personell har gyldige, skriftlige arbeidsavtaler. Arbeidsavtalene er kommer i stand frivillig og kan avsluttes etter alminnelig oppsigelsestid. Vi følger til enhver tid arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og gjeldende bestemmelser om minstelønn, ferie og sykdom. Vi ansetter ingen i vår virksomhet under 16 år, og tar avstand fra barnearbeid. Alle våre ansatte er forsikret gjennom vår bedriftsforsikring.

ABC Personell tar avstand fra korrupsjon, og har et nyansert forhold til hva som faller innunder sponsing, frivillige samfunnsbidrag og smøring. Vi gir ikke gaver til våre kunder eller samarbeidspartnere som er større enn det som faller inn under «beskjeden verdi». Representasjon som f.eks. sosiale arrangementer blir kun avholdt der det er et forretningsmessig formål involvert. ABC Personell tar avstand fra hvitvasking og all annen forbudt forretningspraksis. Vi vil aktivt motarbeide overnevnte punkter gjennom etablerte varslingsordninger, interne retningslinjer og godt informasjonsarbeid til våre ansatte.

Medarbeidere som opplever avvik på arbeidsplassen, eller i utleid virksomhet oppfordres til å melde dette til bedriften du arbeider for eller til ABC Personell. Avvik kan omhandle fysisk, seksuell, eller verbal trakassering, brudd på HMS-reglement og eller andre kritikkverdige forhold som nevnt i tidligere avsnitt. Avvik kan meldes enten direkte til din konsulent eller til verneombud, alternativt anonymt. (Se fremgangsmåte og kontaktdata etter kandidatinnlogging i vårt CRM-system).

ABC Personell bestående av faste og midlertidige ansatte jobber hver dag etter klare retningslinjer for å opprettholde en god bedriftskultur. Vår visjon er at alle som er i kontakt med oss vil sitte igjen med en positiv opplevelse av kontakten, uavhengig av varigheten på samarbeidet. Vi ser på ethvert oppdrag og enhver ansatt som viktige.

Vi tar miljøansvar på alvor og oppfordrer alle våre medarbeidere på det sterkeste til å ha økt fokus på begrensning av plastbruk, til å kildesortere og til å gå, sykle eller ta kollektivtransport så langt det lar seg gjøre. Alle bedriftens nåværende og fremtidige innvesteringer skal være bærekraftige og hensiktsmessige til det beste for fellesskapet.

Vi håper du som medarbeider vil være med på å bidra for at vi skal kunne lykkes i dette arbeidet. Vi er helt avhengig av å ha med alle på laget for at vi skal ha mest mulig fornøyde medarbeidere, for at vi fortsetter å levere best mulig kvalitet på våre tjenester og for å opprettholde høy forretingsetisk standard i alle ledd.

ABC Personell AS

Fridtjof Nansens plass 4

0160 Oslo

Tlf: +47 22 98 93 90

Epost: adm@abcpersonell.no

© ABC Personell vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Websider utviklet av Sýna AS