ABC Personell

Meny

Vikarbyrådirektivet

Fra 1. januar 2013 trer Vikarbyrådirektivet i kraft. Dette innebærer et likebehandlingsprinsipp hvor kjernen i lovendringen er å sikre at innleide arbeidstakere behandles likt som ansatte i innleievirksomheten. ABC Personell vil innhente nødvendige opplysninger fra våre oppdragsgivere slik at kravet om likebehandling ovenfor våre medarbeidere oppfylles jmf. arbeidsmiljøloven §14-12.

For våre medarbeidere medfører ikke de nye reglene noen vesentlige endringer i lønns- og arbeidsvilkår, da vi hele tiden etterstreber gode og konkurransedyktige betingelser.